O Czasopiśmie

Od idei do projektu
Od początku swojej działalności Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych z siedzibą w Warszawie podejmuje wiele przedsięwzięć, których celem jest zaznajomienie z kwestią odmienności różnych kręgów kulturowych i narodowych. Dzielenie się wiedzą na temat obyczajów, kanonów wartości oraz tradycji, nierzadko nieznanych szerokiemu odbiorcy, przyczynia się nie tylko do wzbogadzenia cennej wiedzy, lecz także do rozwijania postaw tolerancji, wzajemnego zrozumienia, jak również stabilnej współpracy między społeczeństwami.

Jednym z przykładów projektów realizowanych w tym obszarze jest publikacja internetowego kwartalnika pod tytułem "Dialog Międzykulturowy". Idea powstania tego czasopisma zrodziła się w grudniu 2010 roku podczas zebrania członków organizacji. Agnieszka Ewa Pyrzyk zaproponowała wówczas stworzenie platformy do dyskusji oraz integracji osób pasjonujących się publicystyką prasową, nawiązującą w głównej mierze do społecznych i kulturowych przemian na świecie. Od 2011 roku magazyn stał się miejscem konstruktywnej wymiany poglądów, prezentacji wyników badań naukowych, portretów wybitnych postaci, jak również upowszechniania znaczących działań instytucji publicznych, organizacji poza- i międzyrządowych w Polsce oraz za granicą. Publikację "Dialogu Międzykulturowego" pod kierownictwem jego inicjatorki zakończono po trzyletnim okresie realizacji w dniu 31 grudnia 2013 roku. 

   

Profil czasopisma
W ramach numerów zwyczajnych "Dialog Międzykulturowy" inicjował dyskusję koncentrującą się wokół interdyscyplinarnie podejmowanych zagadnień kultur świata, rozwoju globalnego, migracji międzynarodowych oraz praw człowieka. Wydania specjalne były poświęcone wybranym dniom międzynarodowym ustanowionym w obrębie systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W latach 2011−2013 były to: Dzień Dziecka, Światowy Dzień Uchodźców, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, Międzynarodowy Dzień Migrantów, Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, a także Światowy Dzień Ludności.

Na łamach periodyku ukazało się wiele cennych artykułów popularnonaukowych autorstwa studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, dziennikarzy, społeczników, pasjonatów podróży po bliskich i dalekich zakątkach świata, jak również przedstawicieli polskiego i zagranicznego sektora non-profit.

Misja – wizja – cele
"Dialog Międzykulturowy" powstał, aby uwrażliwić jego czytelników na szeroki zakres zagadnień oraz ważnych perspektyw kultur świata, rozwoju globalnego, migracji międzynarodowych, a także praw człowieka. Ideą, która przyświecała zespołowi projektu było także kształtowanie świadomości społecznej na aktualne wyzwania świata i sytuację określonych grup społecznych, które najczęściej − w kontekście globalnym − doświadczają wszelkich form dyskryminacji, biedy i cierpień. W oparciu o te przesłanki kwartalnik otwarcie występował przeciw przemocy oraz szeroko rozumianej dyskryminacji.

   

Aby zagwarantować otwartą i zarazem neutralną płaszczyznę wymiany idei, poglądów i praktycznych działań, "Dialog Międzykulturowy" nie reprezentował żadnych interesów politycznych, ideologicznych, religijnych czy ekonomicznych. Od początku realizacji projektu zespół redakcyjny zobowiązał się do przestrzegania Kodeksu Etyki Dziennikarskiej opracowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) zgodnie z zasadami Karty Etycznej Mediów i deklaracji Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.

Odwiedź stronę SDP

Z dużym zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności czasopismo realizowało swoją misję poprzez upowszechnianie wiedzy z zakresu poruszanych zagadnień; budowanie idei tolerancji oraz wzajemnego szacunku wobec innych osób, kultur i narodów; tworzenie płaszczyzny wymiany poglądów oraz doświadczeń; patronowanie ważnym krajowym oraz międzynarodowym przedsięwzięciom, a także wspieranie świadomych i aktywnych postaw wśród jego czytelników.

Odbiorcy czasopisma
"Dialog Międzykulturowy" kierował reprezentowane wartości oraz wzorce postępowania na rzecz pokoju i porozumienia między społeczeństwami na całym świecie do wszystkich, którzy podzielali jego misję, w szczególności jednak do środowisk studenckich, akademickich oraz polonijnych za granicą, instytucji państwowych, a także organizacji poza- i międzyrządowych (zwłaszcza tych, które posiadały akredytację w Polsce).

Od teorii do praktyki
Redakcja czasopisma przywiązywała dużą wagę do organizacji zdalnych programów praktyk studenckich oraz staży absolwenckich, które umożliwiały osobom ambitnym, samodzielnym, wysoko zmotywowanym oraz zorientowanym na cele zawodowe poznanie tajników pracy dziennikarskiej i sprawdzenie się w roli reportera uczestniczącego w ważnych lokalnych wydarzeniach.

   

Zdalna metoda nauki warsztatu dziennikarskiego pozwalała na budowanie samodyscypliny, efektywnej organizacji czasu, odwagi oraz poczucia odpowiedzialności za rezultaty samodzielnej pracy. Dawała również okazję do aktywnego zaangażowania się osób spoza Warszawy, nierzadko też spoza granic kraju.

Programy praktyk studenckich i staży absolwenckich w "Dialogu Międzykulturowym" były indywidualnie dopasowywane do potrzeb oraz profili zawodowych uczestników. Ich wspólnym mianownikiem było jednak zdobycie wiedzy oraz rozwój praktycznych umiejętności w zakresie prasy internetowej, form wypowiedzi dziennikarskich i ich zastosowania w kontaktach z reprezentantami mediów oraz instytucji publicznych, kultury języka, działań sektora non-profit, a także etyki w mediach.

Jak nas postrzegano
Od początku realizacji periodyk cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród członków jego wydawcy Centrum Inicjatyw Międzykulturowych, jak i osób nie związanych z organizacją. Świadczyły o tym nie tylko stale rosnąca liczba czytelników oraz autorów publikujących na jego łamach, lecz także przychylne opinie o samej idei projektu, które docierały do redakcji, bardzo cieszyły i motywowały do pracy.

Natalia Banasik
Absolwentka edukacji międzykulturowej Wolnego Uniwersitetu Berlina, a także lingwistyki stosowanej i psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Współpraca z zespołem "Dialogu Międzykulturowego" to nie tylko ciekawe i ważne działanie w grupie godnych zaufania, obowiązkowych i entuzjastycznych ludzi, ale też dużo radości z pracy z osobami, które  bardzo lubią to, co robią.

Joanna Stepaniuk
Doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych realizuje wiele interesujących projektów. W jednym z nich "Klub Integracji i Edukacji Międzykulturowej 2009/2010" miałam możliwość bezpośredniego udziału. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi czeczeńskimi na terenie Ośrodka dla Osób Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy bądź Azylu w Warszawie umożliwiło mi zdobycie nowego doświadczenia. Było to dla mnie niezwykle ważne, praktyczne i fascynujące doświadczenie. Dzięki zaproszeniu do udziału w tym projekcie poznałam kulturę czeczeńską. Możliwość "obcowania" z inną niż polska kulturą zainspirowało mnie do dalszych, tym razem naukowo-badawczych poszukiwań w tym zakresie. Stąd też temat przygotowywanej przeze mnie rozprawy doktorskiej dotyczy edukacji dzieci imigrantów i uchodźców w Polsce. Kolejnym bardzo ciekawym projektem, realizowanym przez Stowarzyszenie CIM, jest "Dialog Międzykulturowy". W tym internetowym, bezpłatnym czasopiśmie istnieje możliwość publikacji własnych artykułów z zakresu problematyki wielokulturowej. Uważam, że Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowej jest organizacją, z którą warto podjąć ewentualną współpracę, także w formie wolontarystycznej.

"Dialog Międzykulturowy" był publikowany na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo Prasowe (Dz.U. 1984 nr 5, poz. 24 z poźniejszymi zmianami) w latach 2011−2013. Został wpisany do rejestru dzienników oraz czasopism Sądu Okręgowego w Warszawie pod pozycją PR 17497. Jego numery zwyczajne i wydania specjalne udostępniane są na niniejszej stronie bezpłatnie.