Pisali dla nas

   

W okresie realizacji projektu redakcja "Dialogu Międzykulturowego" współpracowała z wieloma autor(k)ami i organizacjami pozarządowymi, które dzieliły się własnymi refleksjami, poglądami, jak również cennymi inicjatywami nawiązującymi do zagadnień wydań zwyczajnych i specjalnych czasopisma. W stale powiększającym się gronie wnosiły one cenny wkład w rozwój czasopisma i upowszechnianie wiedzy o interdyscyplinarnie podejmowanych zagadnieniach kultur świata, rozwoju globalnego, migracji międzynarodowych i praw człowieka. Wśród nich byli między innymi:

MARTA ANTOSIAK
Pracuje jako tłumacz w administracji państwowej. Absolwentka interdyscyplinarnego podyplomowego studium kształcenia tłumaczy oraz filologii romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini "Klubu Młodego Tłumacza" działającego przy Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskich w Warszawie. Interesuje się szeroko rozumianą kulturą, literaturą i tradycją krajów francuskojęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem Belgii i Szwajcarii. W latach 1994−1998 mieszkała i uczyła się w Genewie. Możliwość dorastania w środowisku międzynarodowym w szczególnie istotny sposób wpłynęła na rozwój jej zainteresowania zagadnieniami wielokulturowości. Pasjonują ją również kino, taniec i prawo.

ZOFIA BAŁDYGA
Absolwentka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie (2013) jest słuchaczką interdyscyplinarnych studiów podyplomowych "Rozwój w dobie globalizacji" oraz doktorantką w zakresie kulturoznastwa. Fascynuje się pisaniem wierszy (po polsku) i ich przekładem (z czeskiego i słowackiego). W 2010 roku uczestniczyła jako wolontariuszka CIM w projekcie "Klub Integracji i Edukacji Kulturowej", a w 2011 roku ukończyła staż dziennikarski w redakcji czasopisma "Dialog Międzykulturowy". Dotychczas współpracowała między innymi z poradnią dla imigrantów Celsuz w Brnie (Republika Czeska), Polską Akcją Humanitarną, Fundacją Rozwoju "Oprócz Granic" oraz Stowarzyszeniem Jeden Świat. Interesuje się migracjami międzynarodowymi, Kaukazem i poezją współczesną. Zazwyczaj mieszka w Warszawie.

MARTA BŁASZCZYŃSKA
Studentka filozofii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (studia magisterskie) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Gimnazjum, liceum oraz studia licencjackie ukończyła w Wielkiej Brytanii (Walii oraz Anglii). W trakcie studiów na Uniwersytecie Durham pełniła rolę rzeczniczki prasowej Klubu Filozoficznego oraz przewodniczącej studenckiego komitetu ds. sztuki i kultury w Grey College. Pobyt za granicą sprawił, iż zainteresowała się podróżowaniem, poznawaniem nowych kultur i obyczajów. Pasje te rozwija podczas wymiany studenckiej Erasmus w Stambule, w której bierze udział od września br. Przeprowadziła serię warsztatów dla uczniów liceum i gimnazjum dwujęzycznego na temat systemu edukacji w Wielkiej Brytanii oraz składania aplikacji na wyższe uczelnie na wyspach brytyjskich. Pracuje jako redaktor w kwartalniku internetowym "Proliteracja".

SABINA BRAKONIECKA
Absolwentka afrykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych "Polityka i kultura w krajach Azji i Afryki" prowadzonych przez Polską Akademię Nauk. Współpracowała z Fundacją Inna Przestrzeń oraz Polską Akcją Humanitarną. Obecnie dokształca się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe (specjalizacja: studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem). Jest także szefową działu Afryka w redakcji czasopisma "Stosunki Międzynarodowe".

MARLENA DMOCHOWSKA
Absolwentka stosunków międzynarodowych o specjalności studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem Uniwersytetu Warszawskiego. W 2010 roku pracowała z dziećmi jako wolontariusz w Ośrodku dla Uchodźców na warszawskich Bielanach w ramach projektu "Klub Integracji i Edukacji Kulturowej 2009/2010" realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych. To doświadczenie zaowocowało napisaniem pracy licencjackiej na temat integracji uchodźców w Polsce. Interesuje się regionem Bliskiego Wschodu, a także prawami człowieka, wielokulturowością i pracą społeczną. W 2012 roku uczestniczyła w serii wykładów z polityki bliskowschodniej na Uniwersytecie Jordańskim w Ammanie. Wolny czas poświęca kinowi europejskiemu, muzyce arabskiej oraz tańcowi. Jednym z jej największych marzeń są podróże, szczególnie po Azji i Afryce.

KAROLINA DUDEK
Geograf w zakresie geografii ekonomicznej. Interesuje się pomocą rozwojową i humanitarną, prawami człowieka i ubóstwem. Pasjonatka Afryki i wędrówek górskich. Obecnie robi doktorat na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na temat wpływu pomocy rozwojowej na kształtowanie się organizmów państwowych w Sudanie Południowym.

JULITA DUDZIAK
Studentka stosunków międzynarodowych ze specjalnością dyplomacja współczesna, a także kulturoznawstwa ze specjalizacją studia dalekowschodnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od lutego do czerwca 2013 roku uczestniczyła w programie wymiany studentów na James Cook University w Townsville w Australii. Do głównych zainteresowań tematycznych autorka zalicza prawa człowieka, sytuację na Dalekim Wschodzie, jak również problemy kobiet w kontekście globalnym w ramach szeroko pojętych gender studies.

ALEKSANDRA EWA FURTAK
Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. Od kilku lat związana jest z trzecim sektorem, w którym zajmowała się kulturą, ekologią i migracjami. Publikowała artykuły z dziedziny filmu oraz literatury w periodykach "Panoptikum", "Kultura Miasta", "Fragile" i "Zadra". Obecnie współpracuje z portalem Refugee.pl.

KAROLINA GAJEWSKA
Studentka resocjalizacji i profilaktyki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach wybranej specjalizacji, migracje i integracja kulturowa, pogłębia swoje zainteresowania wielokulturowością oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi. W 2013 roku odbyła praktykę w redakcji "Dialogu Międzykulturowego". Od dzieciństwa zafascynowana kulturą, tradycją i stylem życia Romów. Pracuje w sektorze public relations. W przyszłości chciałaby połączyć dwie bliskie sobie dziedziny i zmierzyć się z negatywnym przekazem medialnym, kształtującym błędne stereotypy dotyczące innych kultur.

EDYTA GÓRKA
Studentka stosunków międzynarodowych o specjalizacji orientalnej na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku wolontariuszka Amnesty International. Interesuje się tematyką Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza sytuacją kobiet. Szczegółowo zajmuje się problematyką konwersji wśród Polek oraz aspektami wiążącymi się z życiem muzułmanów w Polsce.

MAŁGORZATA GÓRSKA
Absolwentka rusycystyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej pasją jest Rosja. Język i kultura tego kraju sprawiły, że na pewien czas związała z nim swoje życie. Angażowała się w kilku organizacjach pozarządowych, między innymi w rosyjskiej organizacji Perspektivy, w której zajmowała się opieką nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Interesują ją stosunki polsko-rosyjskie, zczególnie w zakresie kultury. Obecnie współpracuje z "Gazetą Petersburską".

ANNA KAMEDUŁA
Studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2007 roku związana z grupą łódzką Amnesty International zarówno w wymiarze działań lokalnych, jak i edukacyjnych. Od zawsze interesuje się problematyką Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza w wymiarze społecznym, a ostatnio również państwami i kulturami Bliskiego Wschodu (Iran, Izrael, Afryka Północna frankofońska). Dużą uwagę przywiązuje także do problematyki wielokulturowości w kontekście polskim oraz międzynarodowym.

JAN KAWKA
Swoją przygodę z wielokulturowością rozpoczął na drugim roku studiów, szukając swojej pasji. Udział w warsztatach filmowych w Polsce umożliwił mu po raz pierwszy podzielenie się doświadczeniami z osobami z całej Europy podczas kolejnego warsztatu filmowego w ramach "Young Film Forum for Cultural Diversity", odbywającego się w Szwecji. Jak mówi – "to było niesamowite przeżycie, dzięki któremu odkrył, że sposób w jaki poznajemy naszą Polską rzeczywistość, może być przedstawiany z zupełnie innego punktu widzenia dla kogoś z Hiszpanii, Włoch bądź Turcji". Podążając za chęcią obcowania z innymi kulturami, opuścił na pewien czas Polskę i nauczał języka angielskiego dzieci z Turcji.

MAŁGORZATA KLEPACKA
Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej, Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego, a także pedagogiki specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy z osobami przebywającymi w ośrodkach dla cudzoziemców, głównie narodowości czeczeńskiej. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz pomocy społecznej i edukacji. Od początku działalności Centrum Inicjatyw Międzykulturowych do grudnia 2011 roku pełniła funkcję prezesa organizacji. Jest autorką i realizatorką różnych projektów stowarzyszenia. Od 2011 roku kieruje autorskim programem "Serce bez Granic", w ramach którego podejmowane są działania na rzecz rodzinnego domu dziecka w Bogdanowie na Białorusi.

ANNA NATALIA KMIEĆ
Magister socjologii. Obecnie studentka etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej główne zainteresowania naukowo-badawcze to: socjologia miasta, socjologia religii, antropologia miasta, antropologia słowa, folklor słowny, etnologia Polski, sztuka i kultura ludowa, edukacja międzykulturowa.

JULIA ANNA KOSZEWSKA
Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zapalona podróżniczka, miłośniczka dalekich krajów, historii i archeologii. Badania etnograficzne przeprowadzała na pograniczu polsko-ukraińskim oraz w Japonii. W pierwszym przypadku zajmowała się społecznościami przemytniczymi, w drugim zaś – kulturą popularną i postrzeganiem przez jej pryzmat historii narodowej Japończyków. Na podstawie materiałów zebranych w Kraju Kwitnącej Wiśni, w dniu 20 października 2010 roku wygłosiła prelekcję w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Do jej zainteresowań etnologicznych należy między innymi antropologia symboliczna, kultury popularnej, przestrzeni, stosunków polsko-rosyjskich. Ponadto interesuje się kulturą Japonii i Ajnów, Rosji i ludów Południowej Syberii, Włoch, średniowiecznej Skandynawii i Europy Wschodniej. Pracowała jako wolontariuszka w międzynarodowych workcampach tematycznych, organizowanych przez Stowarzyszenie "Jeden Świat" (polską branżę Service Civil International) w Portugalii, Islandii, Japonii, Finlandii i na Syberii. Należy do grupy "Złoty Lis", zajmującej się historyczną rekonstrukcją codziennego życia wczesnośredniowiecznych Słowian i Wikingów.

DOROTA KUTYŁA
Absolwentka filologii polskiej i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktorantka w Instytucie Filozofii UW, gdzie zajmuje się przygotowaniem pracy doktorskiej poświęconej idei emancypacji na podstawie badań "Kronik" Bolesława Prusa. Jej własne poszukiwania biograficzne zaowocowały przygotowaniem interedyscyplinarnego projektu badawczego "Rodzinna pamięć mniejszości", który jest realizowany w okresie styczeń maj 2014 roku. W życiu zawodowym zajmowała się pracami redakcyjnymi, edytorskimi i urzędniczymi. Ostatnio coraz bardziej zainteresowana różnymi formami edukacji nieformalnej tak dla dzieci, jak i dla dorosłych. Idea praw człowieka jest jej bliska jako absolwentce Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i osobie współdziałającej z grupą Horyzont, zajmującą się przede wszystkim zagadnieniami kary śmierci i sprawiedliwości naprawczej.

MONIKA LISIEWICZ
Absolwentka psychologii społecznej i bezpieczeństwa wewnętrznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (2013). W 2010 roku odbyła stypendium na Uniwersytecie Maltepe w Stambule. W ramach studiów zajmuje się badaniami nad ruchem LGBT oraz akulturacją Polonii w Turcji. Z Centrum Inicjatyw Międzykulturowych związana jest od 2007 roku. Początkowo uczyła języka polskiego, jak również była koordynatorką wolontariuszy i wielu innych przedsięwzięć podejmowanych w ośrodku dla uchodźców na warszawskich Siekierkach. Poza CIM współpracuje jako fotograf z Centrum im. Profesora Bronisława Geremka. Prywatnie jest ciągle w podróży – w morzu lub na pustyni.

MARTA ŁYSY
Absolwentka filologii polskiej oraz stosunków etnicznych i migracji międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracowała ze Stowarzyszeniem "Wiosna" oraz Polską Akcją Humanitarną. Interesuje się antropologią oraz komunikacją międzykulturową. Obecnie przebywa na emigracji we Frankfurcie nad Menem.

KATARZYNA MACHNIK
Absolwentka sinologii Uniwersytetu Warszawskiego, sinologii Uniwersytetu w Xiamen (Chiny) oraz podyplomowych studiów handlu zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. Współpracowała między innymi z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i "Przekrojem". Obecnie współpracuje z Fundacją Wspierania Regionu Podwarszawskiego IDEA. W wolnych chwilach stara się promować chińską prozę współczesną. W przyszłości planuje otwarcie chińskiej herbaciarni.

KORNELIA MACHURA
Absolwentka etnologii Uniwersytetu Śląskiego. Przez dwa lata pracowała w Muzeum Miejskim w Żorach w dziale Kultur Pozaeuropejskich. Wtedy po raz pierwszy pojawiła się u niej fascynacja światem sztuki ludów Afryki Zachodniej. Dzieki pracy w muzeum poznała wagę edukacji w działaniach na rzecz dialogu międzykulturowego. Interesują ją problemy związane z kwestiami stereotypów, konfliktów na tle religijnym, sytuacją kobiet w różnych kulturach, ludnością tubylczą w zmieniającym się świecie, a także zagadnienia ekologii, sprawiedliwego handlu oraz antropologii współczesności. Publikuje artykuły o tematyce kulturalnej w szczecińskim magazynie "Sic!". W wolnych chwilach zajmuje się rękodziełem.

PIOTR MACIEJ MAŁACHOWSKI
Podróżnik, tłumacz, organizator wypraw i wycieczek po Peru. Od kilku lat mieszka w Limie. Jego blog "Operuję w Peru" znajduje się wśród "Ekstra Bloogów" Wirtualnej Polski. O dawnym kraju Inków publikuje felietony w ogólnopolskim magazynie rodzinnym "Żyj długo". Wydał cztery elektroniczne, dostępne za darmo w internecie książki: "21 mgnień Peru. Zapiski z Imperium Słońca", "Machu Picchu dla Brayana", "Rok z demonami i aniołami" oraz "Zostań podróżnikiem. Jak zorganizować i spędzić wakacje w Meksyku". Pomysłodawca i współrealizator projektów społecznych w slumsach w Limie oraz w Andach, które mają na celu poprawę warunków życia mieszkańcóww Peru. Jest redaktorem naczelnym portalu "Kochamy Peru".

MARTA MINAKOWSKA-KOSTRZEWA
Absolwentka arabistyki i islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się głównie kulturą i społeczeństwem świata muzułmańskiego. Od 2005 należy do Stowarzyszenia ARABIA.pl, od 2008 do Centrum Inicjatyw Międzykulturowych. W CIM zaangażowana jest głównie w działania o charakterze promocyjnym oraz organizację imprez kulturowych. Jej teksty ukazują się na różnych portalach internetowych (między innymi tolerancja.pl, kurd.pl, w serwisie Fundacji Edukacji Międzykulturowej, a także Ligi Muzułmańskiej w RP).

JUSTYNA M. PIERZYŃSKA
Na co dzień pracuje jako tłumaczka przysięgła i sądowa. Tłumaczy z języków chorwackiego, niemieckiego, angielskiego oraz polskiego. Ukończyła slawistykę na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz studia podyplomowe "Rozwój w dobie globalizacji" na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 roku uczestniczyła w programie studiów podyplomowych na temat Regionu Kaukazu na szweckim Uniwersytecie Malmö. Od 2012 roku kontynuuje edukację na szweckim Uniwersytecie Lund na kierunku geografia i kartografia. Mówi, że dzięki prowadzeniu kursów języka chorwackiego dla azylantów w Zagrzebiu miała okazję zaznajomić się z problemami migrantów i uchodźców.

ANNA PRZYTOMSKA
Doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowana w szczególności kulturami społeczności tubylczych Ameryki Południowej. Od 2010 roku prowadzi badania terenowe wśród Indian Kiczua w Ekwadorze.

MARZENA SADOWSKA
Ukończyła studia licencjackie z kulturoznawstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011). Obecnie studiuje bałkanistykę. Interesuje się kwestiami międzykulturowymi, a zwłaszcza międzykulturowością na Bałkanach. Kiedy może, wyjeżdża do tej właśnie części Europy. Kiedy nie może, dużo czyta i uczy się języków, bo wierzy, że dzięki jednemu i drugiemu jej świat staje się większy. Zawsze podróżuje z notatnikiem i aparatem fotograficznym. Najbardziej pasjonuje ją pogoń za duchami, dlatego najchętniej odwiedza miejsca o skomplikowanej historii i szuka śladów tego, czego już nie ma. Z tego też powodu zdecydowała się na wyjazd na rocznego Erasmusa do Stambułu – i nie żałuje.

PAULINA SKIBA
Absolwentka edukacji i rehabilitacji niewidomych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Spędziła rok w Zambii, prowadząc kursy komputerowe dla nauczycieli oraz pracując z dziećmi. Przez trzy pierwsze miesiące swojej misji realizowała pilotażowy projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Realizowała również projekty rozwojowe na Ukrainie i w Albanii. Na terenie Polski prowadziła projekt TAPORI ATD Czwarty Świat dla uchodźców z Czeczenii i Inguszetii.

JOANNA STEPANIUK
Doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W okresie wrzesień 2009 − czerwiec 2010 prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi czeczeńskimi w Ośrodku dla Uchodźców na warszawskich Bielanach w ramach projektu "Klub Integracji i Edukacji Kulturowej 2009/2010". Jej zainteresowania naukowe koncentrują się za problematyce edukacji wielo-/międzykulturowej, organizacji pozarządowych, a także profilaktyki agresywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Prywatnie pasjonuje się podróżami (bliskimi i dalekimi), kulinarnym pieczeniem ciast, wolontariatem, a ostatnio także rozwojem małego dziecka.

MARTA SZOCIK
Doktorantka Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku kulturoznawstwo. W 2011 odbyła staż w Centrum Imigranckim Caritas w Rzymie. Fakt, iż na co dzień ma do czynienia z przedstawicielami wielu odmiennych nacji i kultur, staje się inspiracją do nowych badań i analiz kulturoznawczych. W czasie wolnym chętnie poznaje nowe kultury, podróżuje, uczy się języków obcych oraz pilotuje wycieczki.

GRZEGORZ ŚMIGIERA
Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako nauczyciel geografii. Z CIM związany jest od 2006 roku. Do grudnia 2010 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu stowarzyszenia. Obecnie angażuje się głównie w działania projektu "Za Horyzontem". Z zamiłowania pisze również artykuły dla portalu internetowego mojeopinie.pl.

ADAM TERLECKI
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pochodzący z rodziny ormiańsko-polskiej. Od 1981 roku zaangażowany w sprawach odradzającej się w Polsce ormiańskości. Działa w Kole Zainteresowania Kulturą Ormian przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym. W 1990 roku zostaje członkiem założycielem Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego i zostaje wybrany na prezesa, którym jest do dzisiaj.

AGATA TUMIDAJEWICZ
Absolwentka Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do obszaru jej zainteresowań należą stosunki rosyjsko-niemieckie zarówno w kontekście historycznym, jak również na tle współczesnych wydarzeń politycznych. Zafascynowana przekładem i rolą tłumacza jako łącznika między kulturami. Od kilku lat współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi jako tłumacz języka rosyjskiego.

KINGA TURKOWSKA
Absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2013). Obecnie rozwija swoje zainteresowania studiując afrykanistykę w Instytucie Orientalistycznym. Na rzecz CIM pracuje od 2007 roku. Początkowo działała w ośrodku dla uchodźców na warszawskich Bielanach, gdzie organizowała wycieczki dla dzieci, koordynowała świetlicę oraz roczny projekt "Klub Integracji i Edukacji Kulturowej 2009/2010", który finansowany był z środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa. Obecnie aktywnie uczestniczy w programie "Serce bez Granic". Prywatnie lubi pić dobrą kawę i marzy o tym, aby niedługo wypić ją w Etiopii.

MONIKA WĄDOŁOWSKA
Absolwentka psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (2013). Z zawodu jest również technikiem usług kosmetycznych. Na rzecz Centrum Inicjatyw Międzykulturowych pracuje od 2008 roku. Do czasu zlikwidowania ośrodka dla uchodźców w warszawskiej dzielnicy Siekierki uczyła tam języka polskiego. Od 2011 roku kieruje projektem "Za Horyzontem", w ramach którego prezentowane są wybrane kraje świata. Sama niewiele podróżuje, ale z przyjemnością słucha tych, których doświadczenia podróżnicze są bogatsze niż jej własne. W wolnych chwilach zdarza jej się tworzyć kosmetyki naturalne, czemu oddaje się z radością, jeśli tylko ma ku temu sposobność.

DAGNA WIERKOWICZ
Absolwentka stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską napisała na temat ochrony praw mniejszości polskiej na Litwie. Interesuje się międzynarodową ochroną praw człowieka, w szczególności ochroną praw mniejszości narodowych. Była stażystką w Komitecie Ochrony Praw Dziecka.

DOMINIKA WOŹNIAK
W 2008 roku wzięła udział w Programie Wymiany Kulturowej w Stanach Zjednoczonych. Rodzina goszcząca była rodziną amerykańską o korzeniach irlandzko-afrykańsko-żydowskich. Następnie w 2008 roku wyjechała do Grecji. Poznanie tam uchodźców z Iraku i niemal roczny pobyt z nimi zaowocował zapoznaniem się z językiem i kulturą arabską. Na podstawie tych doświadczeń powstała praca licencjacka pod tytułem "Analiza sytuacji życiowej uchodźców z Iraku i ich życia w Grecji". W 2011 roku po raz kolejny wzięła udział w Programie Wymiany Kulturowej. Tym razem krajem docelowym była Hiszpania, gdzie przez pół roku poznawała język i kulturę katalońską. Na początku 2012 roku wyjechała jako korepetytor języka angielskiego do Chin i od września pracowała jako nauczycielka "wiedzy o Polsce" w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Pekinie. Podróże pozwalają jej łączyć pasję podróżniczą z rozwijaniem hobby: etnografii, nauki języków obcych i pogłębianiem wiedzy na temat edukacji międzykulturowej.

KATARZYNA ZAWADZKA
Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania oscylują wokół współczesnych kierunków w humanistyce, działalności organizacji pozarządowych, stosunków międzykulturowych I edukacji globalnej. Obecnie bierze aktywny udział w szkoleniach z zakresu strategii PR oraz edukacji globalnej. Zawodowo związana jest w głównej mierze z sektorem non-profit. Do redakcji "Dialogu Międzykulturowego" dołączyła w 2011 roku. Po bardzo pozytywnie ukończonym stażu dziennikarskim rozpoczęła stałą współpracę z zespołem w styczniu 2012 roku. Jest odpowiedzialna za działania administracyjno-organizacyjne, promocję projektu oraz opiekę wybranych programów praktyk. W listopadzie 2012 roku jako członkini Centrum Inicjatyw Międzykulturowych koordynowała również autorski projekt pod tytułem "Wspólne korzenie, wiele kultur". Swój wolny czas poświęca eksperymentom kulinarnym, chętnie uczestniczy w wycieczkach rowerowych i zajmuje się obróbką komputerową zdjęć.